وضعیت روزنامه ها داخل نخستین هفته بازگشت

علیرضا بختیاری ـ مدیرمسوول روزنامه دنیای صرفه جویی ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره ی تاثیر بلای ناگهانی کرونا بر مطبوعات کاغذی گفت: هر کارگر که در دنیا شکل می گیرد علی القاعده یک مدل و الگویی دارد؛ اتفاقی که در ایران افتاده است در بقیه کشورها غم افتاده و سیاق مطبوعات مکتوبشان متناسب رصد و پیگیری است. امکان پذیر است مطبوعات کاهش ابتیاع یا کاهش تیراژ داشته باشند اما کشوری تولید و چاپ نامه را متوقف نکرده است و اتفاقا در شرایط قرنطینه مطبوعات چاپی را به دست مخاطبانشان می رسانند.

بختیاری درباره توزیع نامه ها در شرایط قرنطینه گفت: در سطح تهران مشکلی درخصوص توزیع روزنامه ها نداشتیم. تو یکی دو استان مشکل توزیع داشتیم که آن بی قراری با هماهنگی هایی که قیافه گرفت حل شد.

او درباره بزرگی مطبوعات چاپی گفت: قدری از رسانه، مطبوعات چاپی هستند. باید درون اطلاع رسانی پاسخ دلخواه های مختلف داده شود و هیچ بخش از مطبوعات تعطیل بردار زدودن. هر کمی از مطبوعات تو آموزش انسان موثرند و به رونق اقتصادی کمک می کنند.

بختیاری با اظهار اینکه کرونا به عنوان مساله ای جهانی بر همه رسانه ها تاثیر گذاشته و تو موضوعات مختلف تجلی بی پرده کرده است، عنوان کرد: «الان داخل مطبوعات دنیا موضوع کرونا و اثر کرونا بر فعالیت های متنوع که برای روزنامه ما فعالیت اقتصادی است موضوع اصلی است. تغییر عمده در محتوا لباس نگرفته اما نفوذ کرونا به خشکی امدن بقیه جزء ها غالب شده است.»

مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد، با رمز بوسیله تکثیر تعداد مخاطبان اشتراکی داخل روزنامه ها، درباره توزیع مطبوعات گفت: ما مشترکینی داریم که از قبل بوده اند و روزنامه را برایشان ارسال می کنیم اما سیستم توزیع را نمی نبوغ به سرعت تبدیل عدالت و نیاز بوسیله زمان دارد ولی این امکان حیات دارد. توزیع درون دنیا هم دگرگونی کرده و بسی از کشورها مطبوعات چاپی شان مشترک محور است. این موضوع کمتر کمینه دارد جا می افتد و تعداد مشترکان ما هم رو به افزایش است. ولی با تصمیم فوری و فکر کردن نشده  عملی نمی شود؛ موضوعی است که برازنده مطالعه و تجسس است.

انتهای پیام