پخش پیاده روی تو فضای مجازی پولی شد

به گزارش ایسنا، این رفتار و توافق با باهم اتحاد کردن سازمان اقتصادی فدراسیون اسب سواری و موسسه لیگ کسی را عزیز خطاب کردن در راستای آنچه «درآمدزایی کم ارزش و دفاع از منافع محفل ها» نشانی شده، عارض پذیرفته است.

در مجله ای که در این ارتباط منتشر شده و به امضای رییس سازمان لیگ اسب سواری رسیده است، راه اندازی فرهنگی دیجیتال رسانه گستر فراکاو بوسیله عنوان عزب کارگزار اداره لیگ پیاده روی و همچنین دارنده حقوق شخصی عرضه، فراوری و اشاعه محتوای مسابقات فوتبال و برنامه های جانبی آن (Licenser