درخواست بخاطر بازرسی به خشکی امدن کتاب فروشی های مترو

به گزارش ایسنا، در ادامه برنامه تاریخچه دایره وار روز پنج شنبه (۳۰ آبان ماه)، احمد مسجدجامعی، اندام شورای شهر تهران در محل اتحادیه ناشران و تاریخچه فروشان تهران از رضایت کتاب فروشی ها برای مبارزه با کتاب قاچاق خبر عدالت.

او همچنین گفت: کتاب فروشی ها در بازدیدهای امروز از گردش مالی ای که داشتند اخبار رضایت می کردند.

بعد هومان حسن پور، مهتر هيئت قانونگذاری ناشران و تاریخ فروشان تهران تو سخنانی گفت: اگر مشکلات کتاب فروشی ها حل شود به نوعی مشکلات ناشران نیز حل می شود و کارهای پایگاه ماشین می یابد، بنابراین ما باید به تفکر ماشین دادن کتاب فروشی ها به ویژه کتاب فروشی های کوچک باشیم. اگر کتاب ابتیاع ها یک کامپیوتر هم در کتاب فروشی بگذارند می توانند واکنش آن را درون بیع تاریخ های شان ببینند.

او با اشاره به پوستر «پیوند کتاب فروشی های محله با خانواده ها» که تیمار زمان با هفته کتاب داخل میان کتاب فروشی ها توزیع شده گفت: اگر ما جماعت تاریخ فروشی ها را کامل کنیم می توانیم مشکلات نشر را از بین ببریم. متاسفانه ما دیگر کتاب فروشی محلی نداریم. اگر تاریخ فروشی محلی داشتیم کودک ها از همان دوران طفولیت پای گیرایی بوسیله کتاب فروشی ها باز می شد.

به گفته رئیس انجمن ناشران و کتاب فروشان تهران، تاریخ فروشی های خیابان کوچک جلال اضافی در فروش کتاب ها دارند و این کتاب فروشی های بزرگ بیشتر صنعت شده هستند.

هومان حسن پور نیز اظهار کرد: دست فروشان مترو واقعا ما را اذیت می کنند و اعتماد اشتراکی بوسیله کتاب فروشی ها را از بین محبوس اند. زمانی که آن ها تخفیف ۵۰ درصدی می گذارند آدم با خود فکر می کنند کتاب فروشی ها چقدر از یک تاریخچه بهره می برند.

او سپس به مسئله قاچاق کتاب و کاربری های فرهنگی اشاره کرد و از شورای خانه دادن صدای زیر مردانه در این زمینه تسهیلاتی را برای آن ها فراهم نرم.

احمد مسجدجامعی بی آرامی با اشعار این که شرایط انتشار خوب است گفت: در انتشار پول بنیادی نیست و عشق به تاریخچه اهمیت بسزایی دارد. من زمانی که به کتاب فروشی آموت و مفید رفتم این موضوع را احساس می کردم.

او در دنباله تقریر کرد: بعضی از مسائل تو دست شورای شهر نیست و شورای شهر این قدرت را ندارد، اما فدایی از کارها مانند جمیع کتاب ها دارد سر مند می شود.

این عضو شورای بطرف خانه همچنین گفت: درباره ساماندهی مشت فروش ها ما به این فکر کردیم که اگر بخواهیم آن ها را ساماندهی کنیم یعنی آن ها را به نوعی به رسمیت شناخته ایم و این رسمیت دادن به آن ها خطرناک تر است. ولی درباره انبارهایی که کتاب قاچاق دارند کاملا راست با شماست و ما از شما زنهار می کنیم.

انتهای پیام