ملک متعلق به حضور قدس رضوی «باغ» تشخیص داده شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، در یکصد و هفتاد و چهارمین مجمع شورای بخانه برگشتن تهران، بررسی پلاک ثبتی حدود ۵۰۰ مترمربع زمین متعلق به جناب قدس رضوی از حیث باغ بودن و نبودن درون دستور فرمان راحتی گرفت.

درون مبدا محمد سالاری رئیس جماعت شهرسازی و معماری شورای دهکده تهران به توضیح دیدن کمیسیون تخصصی صیقلی و گفت: نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر «باغ بودن» است و با توجه به شرایط ملک، از دوستان غبطه می کنم موضوع «باغ بودن» را لحاظ کنند البته موضوع حائز اهمیت، کمیت درختان است که نیاز است داخل یک جلسه برای قوانین مربوط به آن معاینه های مکرر اجرا شود.

سید حسن رسولی در ادامه با بیان اینکه من نقیض «باغ بودن» این کشور نیستم، اصرار کرد: اما آنچه تو وارسی پرونده باغات باید ملاک باشد، این است که صرفاً نباید به عنوان مخالف یا مقابل صحبت کرد بلکه باید پرونده های باغات رفع ابهام شوند؛ نمی توان تو تک ملک آدم تنها به صورت شکلی ورود نمودار کرد.

مباشر رئیس کمیسیون دستور کار و بودجه شورای شهر تهران با اظهار اینکه این پرونده ابعاد حقوقی دارد و نحوه جستجو به پرونده باغات باید در حلقه حقوقی و هیات رئیسه مورد وارسی راحتی گیرد، تکثیر کرد: همچنین همه اعضا باید نسبت به کیفیت و جوانب ضبط تعبیر کردن شوند.

وی با اشاره به اینکه این ملک متعلق به آستان قدس رضوی است، گفت: این ملک به همراه هفت میلیون مترمربع برابر اعلام اداره ثبت متعلق به آستان قدس رضوی است و هر اسلوب اقدام باید با مجوز و سازش آستان ادا شود. در قراردادها بخاطر این سرزمین مجوزهای مسکونی بود دارد ولی درون این بایگانی تالیف شده که «پهنه آن تجاری است».

در ادامه، زهرا نژادبهرام با تقریر اینکه این ملک، باغ است؛ گفت: تصاویر هوایی نیز این موضوع را تائید می کنند، ما داخل صحن شورای شهر تهران برای «نوعیت» ضبط ها اقدام می کنیم و درباره کاربری ورودی نداریم. آنچه تو جلسات  مورد وارسی قرار می گیرد «باغ» خواه «غیرباغ» وجود داشتن آن است و اگر قرار باشد تمام بایگانی ها را این گونه مطالعه کنیم، بوسیله پاسخ های نمودار نخواهیم رسید. قانون این اجازه را داده که رأی کارشناسی را باید کمیسیون باغات اخبار کند؛ ازاین رو باید به قاعده پایبند بود.

حسن خلیل آبادی، هیکل دیگر شورای ده تهران درباره این بایگانی توضیح داد: قانون وارسی پرونده باغات با توجه به تعداد درختان به سیاق ای است که ما پیام می دهیم که درختان از بین بروند. این داخل حالی است که وقتی کفش را باغ قلمداد کنیم، آن را از امکانات ساخت وساز محروم می کنیم.

زهرا صدر اعظم نوری نیز با رمز بوسیله اینکه باید در معاینه پرونده باغات با استناد به سر و آئین مجله ها ورود کنیم، عنوان کرد: شهریه شورای دهکده آن است که درباره نوعیت ملک (باغ یا غیرباغ بودن) بررسی های لازم را انجام دهد؛ آنچه ابهت دارد این است که باید درون خصوص تجسس این ضبط ها، عادت ملاک باشد و دلخواه و علاقه ملاک تصمیم گیری نباشد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینکه ملک درون ری خواه تهران است و متراژ آن چقدر است، شایان با پنج شاخص موجود درون عادت باید مورد معاینه صبر گیرد.

اعضای شورای شهر تهران با ۱۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع، «ملک» متعلق به آستان قدس رضوی را «باغ» نمره دادند.