تصویب لایحه اسناد پیوست مدرک برنامه پنج ساله سوم توسعه در شورای ده تهران

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از شهرنوشت، در صدو هفتاد و یکمین میتینگ صریح شورای خانه دادن تهران تو مسئله بررسی لایحه «اسناد پیوست سند برنامه پنج ساله ثالث شامل جداول کمی و شاخص ها و چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف»، مرتضی الویری رئیس کمیسیون پروگرام و بودجه شورای بخانه برگشتن تهران با پیش روی اینکه مواد پروگرام پنج ساله سوم بهمن ماه سال ۹۷ به مقبول رسید، اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۴ این برنامه، شهرداری تهران موظف است تا انتها اردیبهشت ماه امسال چشم انداز، عهده دار و استراتژی و اهداف برنامه پنج ساله را بوسیله شورای شهر ارائه دهد ولی بدبختانه این اسناد با تاخیر به شورا ارسال شد.

وی ادامه داد: یک ماه و نصف است این اسناد بوسیله شورای شهر نمایش شده و از آن تاریخ تاکنون داخل کمیسیون های تخصصی موضوع در حال ردیابی است و بعد از آنکه داخل محفل های تخصصی مورد بررسی صبر گرفت متناسب با اهداف کمی و شاخص های تعیین شده در میتینگ مشترک با کمیسیون دستور کار و بودجه، موارد مجددا مورد معاینه قرار گرفت.

مهتر حلقه برنامه و بودجه شورای ایالت تهران افزایش کرد: نتیجه این جلسات به محفل تلفیق شورای ولایت ارسال شده و امروز تو کبد مملکت ماموریت ترقی مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، عهده دار محموله و نقل و ترافیک، تصدی خدمات شهری و محیط زیست، ماموریت مدنی و فرهنگی و ماموریت ایمنی و اضافه تاب آوری بوسیله همراه جدول منابع و مصارف بررسی و جمع بندی بازپسین با فایل پیوست به حیاط روشن ارسال شده است.

الویری با بیان اینکه پهلو این اساس یک ماده واحده و دو تبصره تهیه شده که تو ماده واحده آن با استناد به ماده ۹۴ مصوبه پروگرام پنج ساله شهرداری تهران مکلف است جداول قدری شاخص های بخشی احکام پروگرام و هدف گذاری بخاطر آنها را تو افق پنج ساله داخل چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف بوسیله شرح پیوست اجرایی کند، اضافه کرد: پهلو بنیاد ماده ۹۵ برنامه نسبت به پایش و تقویم و دستیابی به این اهداف و شاخص های کمی داخل قالب گزارش های دوره ای بوسیله شورای شهر تهران اقدام درنگ.

وی ادامه قسط: نیز داخل تبصره ها همچنین شهرداری تهران را موظف کرده ایم تا آن قسمت قسمت کردن از متمایز ها و اهداف کمی که طرز موجود و وضع بعدی آن در سال های پروگرام را داخل این سند ارائه نداده یا عیبناک است را تا پایان سال شروع دستور کار عرضه کند. همچنین شهرداری را موظف کردیم تا اهداف و متمایز های عملیاتی (سطح سوم) را با هماهنگی و پس از پذیرش در مجتمع های تخصصی شورای شهر تهران اجرایی کند.

درون امتداد این جلسه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران پیش از عرضه این گزارش با استناد بوسیله تبصره یک سد ۶ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی شوراها گفت: به استناد بوسیله این تبصره مقرر شده بود هر جماعت در مرزوبوم تخصصی خویشتن نظر دهد ولی تو برنامه پنج ساله سومین شاهد این بودیم که مجلس برنامه و بودجه ورود تخصصی به موضوعات داشته که این موضوع خلاف دستورالعمل است.

امینی نیز درون نفوذ کردن به این اظهارنظر گفت: کمیسیون پروگرام و بودجه درون پارلمان های ملی و محلی به نشانی جماعت تخصصی می تواند نسبت به خروجی محفل های تخصصی اعمال دید درنگ. البته تمامی نظرات کمیسیون های تخصصی تو لوایح حتما اعمال می شود.

این لایحه با ۱۵ رای برابر و دو رای مخالف به تصویب رسید.