امضای تفاهم روزنامه گسترش و توسعه خط ۶ مترو

به گزارش شهرنوشت، علی امام مدیرعامل شرکت گونه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، فرهاد افشار شهردار منطقه ۲۰ و حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی ایالت تهران در این مراسم پیشگاه داشتند.

فرهاد افشار داخل ابتدای این مراسم گفت: هدف از تشکیل این میتینگ اعلام دو اتفاق خوب است که تو منطقه شکل خواهد گرفت. نخستین اتفاق عقد تفاهم روزنامه با شریک شدن ترقی مترو شهر تهران در راستای معاون بوسیله دیر کردن احداث شیار ۶ مترو است. با بست این تفاهم نامه شهرری علاوه بر شیار ۱ مترو از خط ۶نیز بهره مند می شود.

او افزودن کرد: پیش بینی شده که ۴ ایستگاه بعلاوه رله دولت آباد در ضلع جنوبی این شیار توسعه روشن درنگ که طول این ترقی حدود ۶ کیلومتر است. در حال مهیا ۲.۹ کیلومتر حفاری شده که با تأمین منابع مالی، تا اردیبهشت ماه حفر طول این نقب به ضلع خاوری حرم عبدالعظیم خواهد رسید.

افشار تصریح کرد: رقم یدکی صبر تراشیدن به مترو معاون شود اما این ارزش می تواند بوسیله نشانی کاتالیزور ایفا نرم.

شهردار منطقه ۲۰ با رمز به این که یکی از خطوط مطرح داخل طرح ترقی جامع مترو، خط ۶ مترو تهران است، گفت: از سال گذشته تا امروز ۵۰ درصد از توسعه این خط در ضلع جنوبی ایفا شده است. یکی از علل پا بر جا تأخیر در اتمام خط، محدودیت منابع مالی است.

علی معصوم در دنباله اقرار کرد: ۶ کیلومتر جنوبی شیار از قضا و قدر آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم با ۴ جایگاه تحسین شده است که از سه سال گذشته با وسیله حفار، بسیار از ۵۰ درصد این حروف حفاری شده است.

او با اطلاع دادن این که اگر حمایت های لازم حیات داشته باشد تکمیل حفاری تا ضلع خاوری حرم عبدالعظیم تا اردیبهشت ماه سال آینده ارتکاب خواهد شد، گفت: از سال گذشته منابع متنوع و محدودی برای ترقی مترو در وارستگی مترو صبر محزون است.  البته دولت می تواند ۵۰ درصد نفقه منابع ترقی مترو را با بیع اوراق باهم اتحاد کردن بوسیله مترو کمک کند. قضا و قدر مقاطعه و کفالت بازپرداخت سود ۵۰ درصد وام را ارتکاب داده است.

مدیرعامل شرکت متد آهن شهر تهران وحومه (مترو) تأکید کرد: منابع مورد نیاز توسعه مترو سزاوار سرزنش توجه است چرا که توسعه آن هزینه بیش بالاتری نسبت به سایر مدهای محموله و نقلی دارد. مهمترین اتفاقی که باید در عرصه زیرساختی رخ دهد، توسعه مترو است. توسعه ضلع جنوبی شیار ۶، اتحاد ارزنده و خجسته ای که برای توسعه خط ۶ می افتد، می تواند برای سفرهای داخل شهری و جابه جایی شهروندان منطقه ۲۰ معاون کننده باشد.

امام با اظهار این که درحال حاضر برنامه نقشه کشی پیوند توسعه جنوبی خط ۶ از ایستکاه حرم عبدالعظیم تا ایستگاه شهرری شیار ۱ در اذن کار است، اظهار داشت: با طراحی که اتحاد می افتد دستگاه حفار تو انتهای ۶ کیلومتر بوسیله امر خویشتن خاتمه نخواهد داد و بخاطر وحدت این دو خط، باز فقره خواهد کرد. جایگاه شهرری با وحدت به خطوط ۱ و ۶ و راهن آهن تهران بوسیله یک محموله ونقل ریلی مهم تبدیل خواهد شد. با مساعدت شهردار منطقه ۲۰ در جهت کمک بوسیله تسریع در توسعه جنوبی خط ۶، باهم اتحاد کردن مترو از کمک های بیشتر منطقه بهره مند خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: یک توافق نامه برای باشگاه ایستگاهی ایستگاه راد قصاب تا ۱۰۰ میلیارد تومان است که این کار اجرای توسعه خط ۶ را تسریع می کند، و یک اصلاح دیگر درمورد احاله املاک شهرداری تهران به انبازی مترو است که این یک دستیار غیرنقدی بزرگ محسوب می شود. بودجه مصوب سال جاری مترو، ۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ بودجه غیرنقدی خواهد حیات.

 علی امام تو ادامه اعتراف کرد: ۶ کیلومتر جنوبی خط از قضا و قدر آباد تا حرم جناب عبدالعظیم با ۴ رله ستایش شده است که از سه گانه سال گذشته با دستگاه حفار، متجاوز از ۵۰ درصد این مسیر حفاری شده است.

او با اعلام این که اگر حمایت های لازم ایفا شود، تکمیل حفاری تا ضلع شرقی حرم عبدالعظیم تا اردیبهشت ماه سال آینده عمل خواهد شد، گفت: منابع مختلف و محدودی برای توسعه مترو از سال گذشته در اختیار مترو استراحت پژمان است.  البته اقبال ۵۰ درصد نفقه منابع توسعه مترو را می تواند با معامله اوراق انبازی به مترو کمک یواش. طالع قول و ضمانت بازپرداخت منفعت ۵۰ درصد وام را انجام داده است.

مدیرعامل شرکت رویه آهن دهات تهران وحومه(مترو) تأکید کرد: منابع تک نیاز ترقی مترو، منابعی برازنده توجه است چرا که هزینه بسیار بالاتری نسبت به سایر مدهای محموله و نقلی دارد.
مهم ترین اتفاقی که باید در عرصه زیرساختی رخ دهد، ترقی مترو است. توسعه ضلع جنوبی خط ۶، اتفاق ارزنده وخجسته ای که برای توسعه خط ۶ می افتد، می تواند برای سفرهای درون شهری و جابه جایی شهروندان منطقه ۲۰ داشته باشد.

معصوم با اظهار این که درحال حاضر برنامه نقشه کشی همراهی ترقی جنوبی خط ۶ از ایستکاه حرم عبدالعظیم تا ایستگاه شهرری خط ۱ درون دستور فرمان است، اشعار داشت: با طراحی که ائتلاف می افتد مایه حفار در انتهای ۶ کیلومتر به فقره خود خاتمه نخواهد انصاف و برای پیوند این دو خط باز حکم خواهد کرد. ایستگاه شهرری با یکدلی بوسیله خطوط ۱ و ۶ و راهن آهن تهران بوسیله یک محموله ونقل ریلی بنیانی تبدیل خواهد شد. با مساعدت شهردار منطقه ۲۰، در جهت دستیار به تسریع در توسعه جنوبی خط ۶، شریک شدن مترو از معاون های بیشتر منطقه روزی مند خواهد شد.

او گفت: یک توافق نامه بخاطر باشگاه ایستگاهی رله راد قصاب تا سقف قرن میلیارد تومان است که این امر اجرای توسعه خط ۶ را تسریع می کند. همچنین توافق دیگر راجع به واگذاری املاک شهرداری تهران بوسیله شرکت مترو است که این یک دستیار غیرنقدی بزرگ محسوب می شود. بودجه ی مصوب سال سیال مترو، دو هزاره میلیارد تومان است که از این مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه غیرنقدی خواهد بود.