رفع ۱۰ هزاره خطر شناسایی شده در بوستان ها تو دستور کار شورای شهر

الهام فخاری،رئیس کمیته اجتماعی شورای بخانه برگشتن تهران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش کمیته ایمنی شورای شهر مبنی  بر  بود  ۱۰ هزار خطر درون پارک های شهر تهران گفت: ایمن سازی زمین های بازی و بوستان ها جز شاخص های بخانه برگشتن دوست دار خردسال است. حدود ۱۰ سال قبل، تهران بوسیله عنوان شهر دوستدار نوزاد معرفی شد و تا کنون باید شاخصه های شکل پذیری این شهر، عملیاتی می شد.

وی با بیان اینکه کم ارزش سازی و ایمن سازی فضاهای عمومی برای کودکان از بوستان های ارشد فرامنطقه ای آغاز شد، گفت:  درون یک پیرامون اقدامات شدید در راستای امن سازی زمین های ورزش بوستان ها انجام شد؛ به روش ای که از فوم فشرده برای کف سازی زمین های ورزش استفاده کرده و جنس ابزار بازی نیز تغییر کرد، اما دقت داشته باشید که توفیق این مهم در گروی نظارت و پایش مستمر است.

فخاری گفت: واحدهای مختلف شهرداری در امر پایش و نگهداشت فضاهای کم قیمت سازی شده باید ورود می کردند. شهرداری می بایست نقاط خطرساز فضاهای عمومی، نور پردازی، بازبینی تجهیزات برقی، رفع چاله و فرورفتگی زمین  و… را به صورت  دائم پایش کند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای خانه دادن تهران با اشاره به گزارش منتشره در مورد وجود ۱۰ هزار خطر داخل پارک ها، با تقریر این که گزارش کمیته ایمنی شورا مدال می دهد که هنوز هم سقوط هایی حیات دارد، گفت: بوسیله نظر می رسد با توجه به گستردگی تهران ایجاب می کند تا شهرداری با اتکا به الگوهای مشارکتی از انسان برای شناسایی نقاط پرخطر و همچنین تلاش شهرداری برای رفع آن، استفاده کند تا مردم در گزارش دهی کاستی ها کمک کند.

فخاری با اعتراف این که بدبختانه شهرداری حداقل در این دوسال که هدف شریک شدن مدنی بیشتر مورد ابرام است،  به سمت الگوهای بهره برداری از مشارکت آدم نرفته است، گفت: البته فداکار مناطق با اتکا بوسیله  فضاهای اشتراکی همچون مساجد،  پاتوق های محلی را برای خلق کردن مناسبت با آدم  خلق کردن کردند که رویکرد رادیکال آنها در تک پروژه هایی عمرانی است اما می توان ضمن فراگیر کردن اینگونه جلسات محلی، از مردم شوق تا به شهرداری تو شناسایی نقط پرخطر و رفع آن کمک کنند.

او افزود: شورای ایالت تهران به عنوان نهاد نظارتی شهرداری، رفع  ۱۰ هزار خطر  اعلامی در گلستان ها را  براساس ترجیح تک به مورد پیگیری می بطی ء.