در رو پادگان ها از تهران با رویکرد بارگذاری ۵ درصد

این تصمیم براساس شیوه سودا و انتقال پادگان و سایر اماکن نیروهای مسلح بوسیله خارج از حریم شهرها به سال ۸۸ محزون شد، در حالی که وزارت راه و شهرسازی با انتقال پادگان ها درصدد بارگذاری ساخت وساز برآمده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی پیشتر داخل حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طرح های اقبال درون رونق دادن به تولید ساختمانی صحبت کرده وجود. او گفته بود: «کنار ماخذ سر برون رفت پادگان ها از شهرها که مصوبات آن همچنین اخذ شده است، مقرر شده تا گلچین بلوغ کنیم و در اراضی پادگان ها پیاده شدن زمینه بارگذاری مجازی که پیش دماغ شده است داخل چارچوب ضوابط، ساخت و ساز آغاز شود و برای پادگان ها همچنین زمین معوضی در خارج از شهرها تحدید یابد.» 
پیشتر با مصوبه دولت قرار بود پادگان های تهران بوسیله عارض کامل به شهرداری واگذار شود؛ به این زیبایی که در ۵ درصد از زمین پادگان بارگذاری رخساره بگیرد، مابقی زمین نیز به فضای شهری تغییر شود. یعنی تغییر کاربری با رویکرد تولید مسکن صورت نگیرد و اقداماتی مثل ایجاد فضای سبز ایفا شود. مانند اتفاقی که صبر است در پادگان ۰۶ تهران صورت دهد و ۳۵ هکتار از زمین این پادگان به پارک تبدیل شود؛ پارکی به ابهت پارک پیرو. 
برنامه توسعه
در ابتدای سال ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بر روی خروج پادگان ها از حریم شهرها اصرار شده وجود. داخل ماده ۱۷۳ برنامه سوم توسعه آمده بود: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس دیدن ستاد کل نیروهای مسلح نسبت بوسیله تمهید طرح تمامیت نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح قلمرو متناسب با کمیت و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، بوسیله مشیت احترام گذاردن پراکندگی درون تثبیت تأسیسات احساساتی و حیاتی و صنایع دفاعی و نیز احاله پادگانها و مراکز سپاهی و کارخانجات ارشد صنعت دفاعی از شهرهای مبصر به ویژه تهران اقدام و به اجابت فرمانروایی معظم کچل قوا برساند.» تو ماده ۱۲۸ برنامه چهارم و ۲۰۲ دستور کار پنجم توسعه نیز این طور آمده بود، در شرایطی که حلقه در شهریور سال ۸۸ روال «فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح بوسیله بیرون از حریم شهرها» را بوسیله پسند رساند. 
اکنون وزارت وضع و شهرسازی برای رونق دادن بوسیله تولید ساختمانی عزم عملی کردن طرحی را دارد که به نظر می رسد در آینده تراکم جمعیت و تراکم ترافیک بیشتر را در کلانشهر تهران شاهد باشیم. مهرداد مال عزیزی، شهرساز و معمار درون این مناسبت به همشهری می گوید: «اواخر دهه هشتاد بحث خروج پادگان ها از تو کلانشهرها مطرح شد. به تعاقب طرح این موضوع نیز مصوبات قانونی آن همچنین اخذ و وضعیت برای اجرای قانونی این پیشنهاد فراهم شد. بوسیله طور روشن درباره تهران باید گفت که اساسا استقرار پادگانها در این کلانشهر تاکنون یک نعمت بوده، چرا که با توجه به حجم بالای انبوهی تاسیس وسازها، حضرت پادگان ها در تهران جهت شد که شرایط برای بود فضاهای باز حاضر شود.» 
براساس دستور مقام معظم رهبری ۲۵ پادگان از شهرها بیرون خواهند شد. مال عزیزی خروج پادگان ها از شهرها را فرصت مفت برای ایجاد فضاهای بازتنفسی درون شهر عنوان می یواش و دنباله می دهد: «وجود اراضی پادگان فرصت نیکوکاری است تا از این سطوح باز در جهت خلق فضاهای بازتنفسی در تهران استفاد کنیم. با این رویکرد می توان گفت که باید کمترین سطح اشغال ساختمانی در این اراضی صورت بگیرد به طوری که نما ایده آل آن مادون پنج درصد است، یعنی حداکثر ۵ درصد تاسیس وساز در این فضاها رخساره بگیرد و ۹۵ درصد ابدی مانده تو جهت سطوح باز شهری باشد.» 
او بر این اعتقاد است که ۵ درصد ساخت وساز داخل پادگان ها کافی است و می گوید: «بنده به عنوان ممیز شهری تاکید می کنم که به هیچ وجه صلاح تراشیدن که بیشتر از ۵ درصد در این اراضی ساخت وسازی رخساره بگیرد و چنانچه این فرمان اتفاق بیفتد به منزله الغا طرح های مصوب تفصیلی است.» مال عزیزی با اشاره بوسیله طرح تفضیلی ابرام می نرم: «ازسال ۴۵ که طرح های تفصیلی تصویب شده است قدیم سطح پادگانها بوسیله نشانی اراضی باز درنظرگرفته شده است و اگر راحتی باشد که با در رو پادگانها این پهنه ها برای پهنه های مسکونی داخل نظرگرفته شود این کار مغایر طرح تفصیلی مصوب سال۹۲ است.» 
با سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در نظر محزون است، به نظر می رسد بارگذاری در پادگان ها عرصه برای زندگی شهروندان را کوزه تر کند. بوسیله همین دلیل، کارشناس شهری توصیه می کند: «به سازمانهایی که می خواهند از زمین های پادگانها تو جهت تامین مسکن کارکنان متبوع خود بهره بگیرند، توصیه می شود که وارد این اقدام چالش برانگیز نشوند.»