نیمی از ساختمان های بلندمرتبه پایتخت، سرانجام کار ندارند

مهدی صالحی درون گفت وگو با شهرنوشت، با اشاره به بررسی لایحه کنف ساختمانی های ناایمن با رجحان اتش در جلسه یکشنبه (۱۲ خرداد) شورای اسلامی خانه دادن تهران، گفت: براساس این لایحه خانه های بلندمرتبه ناایمن توسط سازمان آتش عنوان شناسایی و بخاطر آن ها دستورالعمل ایمنی تدارک خواهد شد.  

او در پاسخ به این پرسیدن که پیش از این نیز این طور اقداماتی از لفظ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی ادا شد، اظهار کرد: تفاوت این لایحه با قوانین پیش از خود در این است که این بار بخاطر اجرای دستورالعمل ها و نظارت بر آن ها یک سری ضمانت های اجرایی دیده شده است. همچنین بخاطر تمامی شخصیت های حقوقی که در کمیته امان مسئولیت دارند، تعهداتی پیش بینی شده است.

صالحی ادامه انصاف: به نعوظ مثال، اگر مالکی دستورالعمل حمایت را اجرا نکرد، هيئت قانونگذاری مربوط باید این فقره را اجرا دهد خواه شهرداری بوسیله مرجع قضایی مراجعه و تقاضای کار قضایی نرم.  

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: با مقبول لایحه مذکور به دنبال انسجام عملکردی هستیم. با این روش، پایش امن ساختمان ها سامانه مند و هوشمند می شود؛ بوسیله این انتزاعی که ساختمان ناایمنی که دستورالعمل ایمنی را انجام کرده است، به فراخور دستورالعمل های ایمنی، میزان بهره برداری، قدمت و جنس ایمنی، درون یک بازه زمانی مشخص ایمن محسوب می شود و پس اتمام اعتبار دوره، به طور مجدد مورد پایش قرار می گیرد.

صالحی با اشاره به اهمیت این لایحه گفت: واقعیت این است که از حدود ۵ هزار مسکن بلندمرتبه، حدود ۳ هزاره تک گواهی عاقبت کار ندارند. این به آن معناست که دستورالعمل های امن این خانه ها باریک بین نیست.  

او تاکید کرد: از آن جا که مالکان طبق روال برای اخذ پایان امر اضطرار ندارند، با توکل کنار این لایحه تکاپو می کنیم به سراغ ایمنی این نوع از ساختمان ها برویم.